Biegły Sądowy z zakresu Informatyki

Kim Jest? Czym się zajmuje?

biegły sądowy informatyka warszawa

Zastosowanie naukowo opracowanych i sprawdzonych metod zabezpieczenia, zbierania, weryfikacji, identyfikacji, analizy, interpretacji, dokumentowania oraz prezentowania cyfrowego materiału dowodowego z różnorodnych cyfrowych źródeł danych w celu ujawnienia i rekonstrukcji zdarzeń mających charakter kryminalny, prowadzących do nadużyć lub mających charakter nieautoryzowanych czynności zmierzających do zakłócenia innych, legalnych działań.

(DFRWS 2001)

Podstawową rolą biegłego jest wydawanie opinii w zakresie swojej specjalności. Zasadniczo są trzy rodzaje opinii:

  • opinie sądowe (kiedy biegły powoływany jest przez organ procesowy – sąd lub organ prowadzący postępowanie administracyjne). Opinia sądowa jest szczególnym środkiem dowodowym wykorzystywanym w sytuacji, gdy do ustalenia pewnych okoliczności niezbędne są wiadomości specjalne,
  • opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego (kiedy przygotowanie opinii zleca biegłemu organ prowadzący postępowanie przygotowawcze – zazwyczaj prokuratura lub policja). Zazwyczaj są to opinie mające za przedmiot np. zawartość dysku twardego podejrzanego itd.
  • opinie pozasądowe (tzw. prywatne) kiedy sporządzenie opinii zleca biegłemu strona (np pozwany w postępowaniu cywilnym). Opinia taka nie może stanowić dowodu na użytek postępowania, organ procesowy nie możne jednak zawartych w niej informacji pominąć, jeżeli mają one znaczenie dla toczącego się postępowania . W oparciu o o zasadę swobodnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego sąd może potraktować opinię prywatną jako informację o możliwym dowodzie. Opinia prywatna jest więc traktowana jako głos w sprawie, natomiast nie jako dowód

Ponadto biegły sądowy pełni funkcję narzędzia sądu, to jest wspomaga sąd, wszędzie tam gdzie konieczne są wiadomości specjalne (na przykład uczestnicząc w przesłuchaniach stron i świadków, oględzinach, udzielając sądowi wyjaśnień i konsultacji w zakresie swojej specjalności itd.).

Oczywiście biegłemu można również zlecić przygotowanie ekspertyzy (opinii prywatnej) potrzebnej do celów nie związanych z działaniem wymiaru sprawiedliwości, ale podówczas nie może on używać tytułu biegłego sądowego (nie może go również używać przygotowując opinię prywatną, która będzie wykorzystana przez stronę w sądzie).

Kontakt (preferujemy e-mail)
kontakt@mariusz-czarnecki.pl
cyberpoczta@gmail.com